Building Health - Helsefremmende stedsutvikling

Linstow har som mål å utvikle steder som bidrar til bedre helse og økt livskvalitet. For å lykkes trenger vi mer kunnskap om hva som bidrar til bedre helse i praksis. Derfor jobber vi sammen med SINTEF om forsknings-og-innovasjonsprosjektet, Building Health – helsefremmende stedsutvikling.

Linstow still stående bygning building health v2

Måten et nabolag er utformet på påvirker helse, trivsel og sosial interaksjon. Dette gir oss som utvikler eiendom et særlig ansvar for å skape steder som bidrar til at vi holder oss friske lengre. Hovedmålet med Building Health er å bidra til at vi utvikler konsepter og arbeidsprosesser som kan benyttes i våre eiendomsprosjekter fremover.

Fysisk aktivitet og sosial deltakelse
Myndighetene peker på helsefremmende steder som sentralt for bærekraftig samfunnsutvikling og som et viktig element for å møte fremtidens demografiske utfordringer. Likevel er det innen eiendomsutvikling for lite kunnskap om hvordan utvikling av helsefremmende steder kan fungere i praksis. Det ønsker SINTEF og Linstow å gjøre noe med.

Det er mange elementer som fremmer helse. I Building Health ser vi på hvordan vi kan bidra til økt fysisk aktivitet og sosial deltakelse der vi bor, jobber, er på fritiden og der vi beveger oss. I tillegg ser prosjektet også på hvordan vi kan utvikle bygg og steder på en måte som bidrar til å utsette behov for omsorgstjenester.

Utvikler ny kunnskap
Building Health har systematisert eksisterende kunnskap på feltet. Det er definert i en rekke nøkkelinnsikter som danner rammeverk for hva som bidrar til økt fysisk aktivitet, sosial deltakelse, samt å utsette omsorgsbehov.

Nå jobber SINTEF med å utvikle ny kunnskap. Det gjør de blant annet ved å studere steder som er utviklet med klare intensjoner om integrering og helsefremming, for å se om dette faktisk virker i praksis. Forskerne har valgt å studeredemenslandsbyen, Carpe Diem i Bærum, og kreftrehabiliteringssenteret, Center for kræft og sundhet, i København. Den nye kunnskapen som utvikles her vil ha stor verdi for eiendoms- og byutvikling fremover.

Kunnskapsbaserte konsepter
Building Health-prosjektet bidrar allerede med kunnskap og løsninger inn i flere av Linstows pågående utviklingsprosjekter. Basert på nøkkelinnsikter som alt er kartlagt skal Linstow nå lage kunnskapsbaserte konsepter som skal inkluderes i vår videre stedsutvikling.

I tillegg jobber vi med å utvikle våre egne arbeidsprosesser for å sikre at helsefremmende løsninger inkluderes som en naturlig del av planlegging, utvikling og bruk av bygninger, bo- og nærmiljø. Dette vil også omfatte en ny metode for hvordan Linstow kan samarbeide med offentlige aktører i tidlig fase av utviklingsprosjekter.

På sikt vil resultatene fra Building Health kunne bidra til økt bærekraft og bedre folkehelse ved at vi skaper nærmiljøer som legger til rette for fysisk aktivitet, sosial deltakelse, og reduserer behovet for helse- og omsorgstjenester. Prosjektet vil også bidra ti å nå FNs bærekraftsmål nr. 3, 11 og 17.

Prosjektet er finansiert av Norges Forskningsråd under «Innovasjon i næringslivet» (IPN), og skal pågå frem til april 2026.