Bærekraft fra A til Å

Linstows systematiske tilnærming til bærekraft handler om samfunnsansvar
og en klar ambisjon om å levere på markedets forventninger. Ved å løfte
hensynet til miljøet høyt fra A til Å i våre prosjekter, bidrar vi positivt
både til omgivelsene og vår egen lønnsomhet.

Shutterstock 421516369

Vår miljøerklæring

Et bredt spekter av virkemidler har vært og er tatt i bruk. Vi gjennomfører kompetanseheving av leietakers og eget driftspersonell, gjør energianalyser, investerer i byggene og oppgraderer dem med nye, moderne tekniske installasjoner. I tillegg gjennomfører vi løpende rapporteringer og oppfølging av energi- og vannforbruk i byggene.

I 2006 utarbeidet vi det som stadig er et levende internt rammeverk – ”Energi policy and directive”, og ”Environmental policy an directive” for vårt miljøarbeid. Rammeverket omfatter både våre utviklingsprosjekter og driften av våre egne bygg.

Vi har utarbeidet helt spesifikke krav både til vår egen adferd og byggene, for å sikre at vi hele tiden har en eiendomsportefølje med best miljøprofil, og til en hver tid miljøbevisste medarbeidere.

Miljøsertifisering - Miljøfyrtårn

Et målrettet og solid miljøarbeid over tid har gjort at vi høsten 2021 fikk samtlige av våre norske eiendommer sertifisert som Miljøfyrtårn. Sertifikatet er landets mest brukte for virksomheter som vil dokumentere sin miljøinnsats og vise samfunnsansvar. Miljøsertifiseringen er et av tiltakene som er satt i verk etter at vi tidligere i 2021 signerte strakstiltakene i fra Norsk Eiendom og Grønn Byggallianse.

Miljofyrtarn v3 Banner 1920x1080px

Sertifiseringskriteriene dekker viktige områder som arbeidsmiljø, avfallshåndtering, energibruk, innkjøp og transport, og gir store virksomheter som Linstow gode forutsetninger for å gjennomføre effektive og lønnsomme miljøforbedringer. Linstow har som en målsetting å videreutvikle, bygge, drifte og forvalte bærekraftige bygg som er med på å dra energibruken og CO2-avtrykket til eiendomsbransjen i en mer bærekraftig retning. Med denne sertifiseringen får vi et system for miljøledelse med rutiner og skjemaer for våre prosesser, som gjør at vi kan arbeide enda mer systematisk med tiltak fremover. Vi er sikre på at dette verdsettes av våre kunder, leverandører og øvrige samarbeidspartnere.

Dråpe

Linstows klimagassregnskap

Linstows fokus på miljø begrenser seg ikke til nye prosjekter. For å kunne minimere de faktiske klimagassutslippene fra alle våre bygg, bruker vi en egen modell for måling av CO2-utslipp for hele eiendomsporteføljen.

I denne modellen er både direkte og indirekte utslipp inkludert. Klimagassregnskapet omfatter utslipp knyttet til transport (arbeidstakeres reiser til og fra jobb, ansattes forretningsreiser, vareleveranser og serviceoppdrag, kundetransport), vann og avløpsvann, avfall og bygningens energiforbruk.

Gjennom årlig rapportering får vi et oppdatert grunnlag for å vurdere hvordan utslippene kan reduseres totalt sett og hvordan vi kan oppnå reduksjoner på enkelteiendommer. Vi får i tillegg muligheten til å sammenligne utslipp mellom våre interne eiendommer, og vi kan måle oss opp mot andre eiendomsbesittere.

I Linstow er vi overbevist om at denne bevisstgjøringen i seg selv er et viktig virkemiddel for hele tiden å kunne forbedre oss og lete etter nye og innovative løsninger.

BREEAM-sertifisering

I Linstow ønsker vi å være blant de beste i klassen når det gjelder hensynet til miljø og bærekraft. Derfor har vi bestemt at ALLE våre heleide nybygg og rehabiliteringer skal BREEAM-sertifiseres.

BREEAM ble lansert i 1990 og er Europas ledende miljøsertifiseringsverktøy for bygninger. Sertifikater utstedes i fem nivåer (Pass, Good, Very Good, Excellent and Outstanding). Sertifiseringen er basert på dokumentert miljøprestasjon i ni kategorier – ledelse, helse- og innemiljø, energi, transport, vann, materialer, avfall, arealbruk og økologi samt forurensning.

I Linstow har vi bestemt at:

  • Våre nye eller rehabiliterte kontorbygg skal tilfredsstille kravene til BREEAM Excellent
  • Alle våre øvrige bygg skal tilfredsstille kravene til BREEAM Very good

BREEAM-NOR er den norske tilpasningen av BREEAM og byggenæringens eget verktøy for å måle miljøprestasjon, utviklet av Grønn Byggallianse i tett samarbeid med bygg- og eiendomsnæringen i Norge. Et BREEAM-NOR-sertifikat betyr dokumentert kvalitet, og setter brukerens helse og trivsel i sentrum. Ordningen er markedsdrevet og frivillig, og har blitt en viktig kvalitetsreferanse for norsk bygg- og eiendomsnæring.

Linstow har også bestemt at det skal vurderes å ta i bruk BREEAM Communities sertifisering i våre by- og stedsutviklingsprosjekter. Denne sertifiseringen er et rammeverk og sertifiseringssystem for større områdeutviklinger.

I tillegg har vi i 2021 startet å sertifisere byggene våre i henhold til BREEAM In-use, som er et verktøy for å måle, forbedre og dokumentere miljøprestasjoner og helsefremmende kvaliteter i allerede eksisterende bygg.

Sirkulær økonomi

Både ved oppføring av nye bygg og ved rehabilitering ønsker Linstow å være en foregangsaktør i effektiv ressursbruk – blant annet gjennom gjenbruk av materialer.

En mer effektiv bruk av ressurser er viktig for ny vekst og omstilling til en sirkulær økonomi. I Linstow tilnærmer vi oss dette blant annet gjennom reklassifisering av materialer.

Ett eksempel er et av de nye kontorbyggene i Bergen Business Park, hvor vi har inngått avtale med Nordic Circles om å gjøre forsøk på gjenbruk av materialer, fasaden skal lages av demonterte skip og oljeplattformer. Dette er et pilotprosjekt for å skaffe mer kunnskap om hvilke typer materialer vi kan bruke.

I tillegg har Linstow en avtale, via samarbeidene arkitekt, med renovasjonsselskapet BIR om å samle inn trevirke fra returstasjoner i Bergen.

Strakstiltak i fra Norsk Eiendom og Grønn Byggallianse

Vi har i lang tid jobbet med miljø og bærekraft, både i Norge og i utlandet. Vår systematiske tilnærming til bærekraft handler om samfunnsansvar og en klar ambisjon om å levere på markedets forventninger. Nå tar vi det ett skritt videre og slutter oss til strakstiltakene i fra Norsk Eiendom og Grønn Byggallianse.

Agreement Oqmzwnd3Thu

Strakstiltakene er en del av Eiendomssektorens veikart mot 2050, som er utviklet av Grønn Byggallianse og Norsk Eiendom for å sikre grønn omstilling i næringen. Ved å signere forplikter vi oss til å gjennomføre ti grønne tiltak i planer og rutiner i løpet av ett år. Et samlet løft for bransjen er viktig for å oppnå resultater. Vi har i lang tid jobbet med bærekraft, både på våre eiendommer i Norge og i utlandet.

Les mer her