SINTEF + Linstow = Kunnskapsbasert innovasjon for bedre folkehelse

Helsefremmende stedsutvikling er et helt nytt felt med stort potensiale til å skape bedre samfunn. - Vi heier på Linstow som går foran med en kunnskapsbasert tilnærming, sier Morten Dalsmo, Konserndirektør kunder og marked i SINTEF.

21. mai 2024
Bilde av Morten tatt 190820 på OSC Launch 1

Building Health – helsefremmende stedsutvikling er et forsknings-og-innovasjonsprosjekt som ledes av Linstow sammen med forskningspartner SINTEF. Prosjektet er finansiert av Norges Forskningsråd.

- I dag er det mye synsing og lite kunnskap om hvordan bygde miljø skal utformes slik at det stimulerer til mer fysisk aktivitet og sosial inkludering. To sentrale faktorer som bidrar til at vi holder oss friskere lenger og kan bo lengre hjemme. Vi synes det er fantastisk at Linstow vil lede an innen dette nye feltet med kunnskapsbaserte løsninger, sier Dalsmo.

Bærekraftig innovasjon
SINTEFs visjon er å levere verdensledende forskning for innovasjon som kan bidra til å løse bærekraftsmålene.

- Prosjektet vi har med Linstow skal bidra til økt bærekraft i form av bedre folkehelse og redusere behov for omsorgstjenester. Dette er Linstows innovasjonsprosjekt. SINTEFs oppgave er å kartlegge eksisterende - og utvikle ny - kunnskap som setter Linstow i stand til å utvikle konsepter og arbeidsprosesser som de kan bruke i sine eiendomsprosjekter, sier Dalsmo.

Basert på kunnskapskartleggingen SINTEF har gjort er det definert noen sentrale nøkkelinnsikter. Dette er ikke en fasit eller en sjekkliste, men essensen av den kunnskapen som stedsutviklere bør benytte seg av fremover. Det vil danne grunnlag for en arbeidsmetodikk som bidrar til å optimalisere løsninger og vekte ulike interesser opp mot ett tydelig mål om mer helsefremmende nabolag.

- Kunnskapen skal omsettes til praksis. Det er slik forskning får effekt og utgjør en forskjell. Det er ikke SINTEF som skal realisere dette. Det er Linstow og andre aktører de samarbeider med i sine prosjekter, utdyper han.

Når Linstow skal benytte helsefremmende konsepter i utviklingen av nye nabolag, som på Adamstuen, i Nes kommune og andre steder, vil det bli mulig å evaluere løsningene over tid og dermed utvikle stadig ny kunnskap.

Riv siloer og sats på samskaping
Helsefremmende stedsutvikling er komplekst, og krever ekspertise på flere områder. Det gjør det også ekstra interessant for SINTEF.

- Skal man lykkes med å løse denne type utfordringer krever det en helhetlig tilnærming – langt vekk fra silotenking. Derfor har vi også satt sammen et forskningsteam med kompetanse på helse, bygde miljø, organisasjon og arbeidsprosesser, sier Dalsmo.

Han er også glad for at Linstow jobber tett med både private, offentlige og ideelle aktører i sine utviklingsprosjekter.

- Helsefremmende stedsutvikling er ikke noe èn aktør gjør alene. Det krever samarbeid med mange og gjerne i nye samarbeidsformer. En helhetlig tilnærming er også avgjørende når Linstow skal jobbe sammen med kommuner og andre partnere i utviklingsprosjekter – spesielt i tidligfase, understreker Dalsmo.

Økende interesse
Helse og velferd er èn av SINTEFs konsernsatsinger, og her inngår Helsefremmende stedsutvikling som en naturlig del.

- Vi ser dette som et viktig område med stort potensial. Vi håper at samarbeidet med Linstow blir langsiktig, og at flere melder seg på så vi får den effekten vi ønsker, sier Dalsmo.

Han peker blant annet på Oslo kommune og Trondheim kommune som har satt seg tydelige ambisjoner innen helsefremmende stedsutvikling.

- Det offentlige spiller en viktig rolle fordi de legger mye av premissene i utviklingsprosjekter. Ønsker man mer helsefremmende steder må krav fra det offentlige gjenspeile dette fremover. Da trengs også mer kunnskap, og det opplever vi det er stor interesse for, avslutter han.