Mange dyktige arkitekter vil bidra i utviklingen av Den gamle Veterinærhøgskolen

Oslobygg og Linstow eier hver sin del av Den gamle Veterinærhøgskolen, og i høst lyste de ut et parallelloppdrag for å synliggjøre mulighetene til å utvikle området til en inkluderende og mangfoldig del av byen.

7. desember 2023
Kjersti Folvik Terje Lorentzen

Det kom inn 28 tilbud, med til sammen over 130 store og små arkitektkontorer og konsulenter involvert. Denne uken er det sendt ut meddelelsesbrev til alle som har sendt inn tilbud i konkurransen. De tre beste tilbudene kom fra team ledet av LPO, A-lab og Pir2, og disse er nå blitt innstilt til å få oppdraget.

God forståelse av oppdraget
- Dette parallelloppdraget har ført til en debatt om honorar og omfang. Vi ønsket oss en prosess med langt tidligere involvering av fagfolk og på et mer overordnet nivå enn det vi vanligvis har. Det var nok litt uvant for mange, men en stor del av tilbudene vi fikk viser likevel at mange har forstått hva vi ønsker å oppnå med parallelloppdraget. Vi er ute etter helhetsgrep og åpne strategiske innspill til hvordan vi kan utvikle området best mulig. Det er det flere av tilbyderne som svart meget godt på, mens andre beskriver leveranser og detaljeringsnivå tilhørende senere faser, sier Kjersti Folvik, divisjonsdirektør for Porteføljeutvikling i Oslobygg.

Evalueringen er gjort i tett samarbeid mellom Linstow og Oslobygg ut fra kriteriene «Oppdragsforståelse» og «Nøkkelpersoner og tilbudt team», hvor oppdragsforståelsen ble vektet med 70 prosent.

- Det var mange gode tilbud. Men det var god enighet mellom Oslobygg og oss om de tre beste tilbudene. Nå løper en 15 dager lang klagefrist før vi kan signere kontrakt for oppdragene. Dette er en stor milepæl i arbeidet vårt, og vi gleder oss til å se hva som kommer av leveranser, sier utviklingsdirektør i Linstow, Terje Lorentzen.

Utstilling og samskaping
I januar blir det oppstartsmøte med de tre som får kontraktene. Utredningsfasen er beregnet til ca. fire måneder, og parallelloppdraget munner ut i en utstilling av de tre leveransene til våren med mulighet for medvirkning, samt en påfølgende samskapningsprosess med sentrale aktører.

- Vi har satt av andre halvår 2024 til en samskapningsprosess, hvor vi ønsker å diskutere løsningsforslagene knyttet til målene for området med andre premissgivere før den formelle planprosessen starter. Dette er en ny måte å planlegge på – og vi er spente på om denne arbeidsformen kan tilrettelegge for enda mer spennende og innovativ byutvikling, sier Folvik og Lorentzen.

Teamene
De tre beste tilbudene kom altså fra LPO, A-lab og Pir2. A-lab har med seg Fabel, Arcgency, Natural State, UiO/Include og Multiconsult. LPOs team består av Reiulf Ramstad ark, ARK bolig, Grindaker, BARK Rådgivning, DAN, mens Pir2 har med seg Built, Local, Briq, Growlab Oslo, U.reist, Bærekraftig liv, Insam, SustEvo og Føreland rådgivning.