Foregangsprosjekt i Nes kommune tar form

Linstow og Nes kommune får bistand fra SINTEF for å utvikle Runni til et foregangsprosjekt innen helsefremmende stedsutvikling. Målet er å skape et godt sted å bo – uavhengig av alder og funksjonsevne.

7. mai 2024
Skjermbilde 2024 05 07 kl 16 04 44

Nes Kommune og Linstow har siden høsten 2023 gjennomført en omfattende samskapingsprosess for å kartlegge behov og muligheter for det nye området. Nå foreligger de første skissene fra arkitektene.

- Dette har vært en viktig prosess, hvor en rekke interessenter har vært involvert. Runni skal få et variert bo-miljø med omsorgsboliger, sosiale møteplasser og ordinære boliger. Et nabolag hvor det både er godt å vokse opp - og godt å bli gammel, sier Jon Sverre Bråten, kommunaldirektør i Nes kommune.

Kommunen og Linstow ser både behov - og mulighet - for å se helse og eiendom i sammenheng for å bidra til økt livskvalitet og bedre folkehelse.

- Utviklingen i Runnivegen er et viktig foregangsprosjekt innenfor helsefremmende stedsutvikling. Det har krevd at kommunen og vi i Linstow har satt oss tydelige, felles mål helt fra tidlig fase. Samtidig har vi kunnet trekke på SINTEFs ekspertise på hva som skaper helsefremmende adferd, sier Hege Hidle Aaser, direktør for Linstow Helse.

SINTEF- bistand
Gjennom forsknings og innovasjonsprosjektet Building Health samarbeider Linstow med SINTEF for å kunne realisere en mer helsefremmende stedsutvikling. Runni er én av flere piloter i dette prosjektet.

- Det finnes mange overordnede ambisjoner om å skape mer helsefremmende steder, men utfordringen er å gjøre disse visjonene om til virkelighet. I forskningsprosjektet tester vi ut hvordan to ulike aktører i samarbeid kan jobbe for å realisere disse ambisjonene. Vi lærer av andre forbildeprosjekter og forsøker å identifisere barrierer og muligheter gjennom Linstows egne pilotområder, sier Karin Høyland, seniorforsker i SINTEF Community.

I Building Health prosjektet utvikles det en rekke forskningsbaserte innsikter som kan være med på å gi føringer for helsefremmende stedsutvikling. Fire av de forskningsbaserte innsiktene som har vært førende for prosjekteringen av Runni-området er: «Med et vindu mot verden», «Forflytning som folkehelse», «Bygget for lek og kreativitet» og «Væreplasser» (se mer om nøkkelinnsiktene nedenfor).

NORD Architects, et anerkjent dansk arkitektfirma, har utarbeidet den overordnede planen for området og tegnet de 30 omsorgsboligene. Firmaet står blant annet bak inkluderende bolig- og byutviklingsprosjekter og bofellesskaper.

Målet er å ferdigstille omsorgsboligene, infrastruktur og grøntområder i 2026. De øvrige boligene vil utvikles i takt med markedet.

Mer om nøkkelinnsiktene

  • «Med et vindu mot verden» - Et hjem er ikke bare det som skjer innenfor de fire veggene, men også det som er utenfor. Med blikket vendt utover kan vi trekke omverden inn, og skape deltakelse, inkludering og impulser for dem som ikke kan delta utenfor. ​
  • «Forflytning som folkehelse» - Det er for mye stillesitting i samfunnet vårt. Måten vi designer byggene våre, og hvordan vi kommer oss rundt har mye å si for hvilke valg vi gjør. Noen velger bevisst trappa, mens andre må kanskje oppfordres og motiveres til å ta gode valg for egen helse. Kan vi tenke forflytning som folkehelse både når vi beveger oss i bygg, områder og bidra til mer fysisk aktive reiseformer?

  • «Bygget for lek og kreativitet» - Vi mennesker er naturlige kreative problemløsere, som er programmert til å leke. Gradvis gjennom oppvekst og voksenliv mister flere av oss lekenheten. Leken og kreativiteten har en egenverdi, men også positive helsemessige effekter. Omgivelsene kan enten oppmuntre eller redusere vår lyst til å være lekne og kreative i hverdagen.

  • «Væreplasser» - Mange av dagens møteplasser er ofte laget for dem som allerede er inkludert. Rommene vi skaper må også kunne brukes uten at målet nødvendigvis er sosial aktivitet. Ensomhet, sorg og andre vanskelige følelser løftes kanskje ikke så ofte frem og er sjelden en del av by- og stedsutvikling.

Alle skisser: Nord Architects / Linstow

Skjermbilde 2024 03 13 kl 15 18 46
Skjermbilde 2024 03 13 kl 15 19 31