Fagerstrand

Tomten ligger i Nesodden kommune med fin beliggenhet i et skogsområde nær Fagerstrand sentrum, med nærhet til Oslofjorden og andre rekreasjonsarealer.

Type
Bolig
Adresse
Reineveien 63, Fagerstrand
Antall kvm
35.000 m2
Nesodden

Tomten har et samlet areal på 94 da, der 71 er satt av til blandet formål i kommuneplanens arealdel. Tomten er i kommunedelplan avsatt til fremtidig byggeområde for bolig/næring/offentlig/privat tjenesteyting/ uteoppholdsareal.

I tillegg til barnehage og småbedrifter knyttet til boligområdet, beregnes eiendommene å kunne romme 100-140 boenheter. Tomten er relativt flat, og det er foreslått en variert typologi med et stort antall tilgjengelige boenheter i en “tett-lav”-typologi.

Nesodden kommune har nylig gjennomført rullering av kommunedelplan for Nesodden, og utvikling av Fagerstrand som tettsted er viet stor oppmerksomhet. Linstow har samarbeidet med eier av naboområdet (Statoil Fuel and Retail) om felles innspill til kommunens arbeid. Videre ønsker kommunen å etablere omsorgsboliger i kommunen for den voksende eldrebølgen.

I forbindelse med det ovennevnte har Linstow knyttet til seg rådgivere og potensielle samarbeidspartnere for å kunne fremme en helhetlig og bærekraftig plan for regulering av eiendommen i tråd med kommunens interesser.

Antatt utnyttelse/volum:

  • BYA: 15-20 %
  • Friareal: 20.000 kvm
  • Antall volum: 25-35.000 kvm